کلیدواژه‌ها = تدریس
شناسایی فرصت‌ها و چالش‌های فرایند یاددهی- یادگیری در مدیریت آموزشی مناطق مرزی استان ایلام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

عارف پیرانی؛ شادمند کاظم زاده؛ مسعود نظرزاده؛ حسن مومنی


بررسی و تحلیل توضیح‌های معلمان دوره ابتدایی

دوره 7، شماره 1، بهمن 1390، صفحه 120-101

کامران گنجی؛ رسول کردنوقابی؛ رزیتا ذبیحی