کلیدواژه‌ها = دانشجویان
ارایه مدل کیفیت زندگی دانشگاهی دانشجویان با تاکید بر بعد تسهیلات آموزشی

دوره 15، شماره 3، شهریور 1399، صفحه 116-128

حمید مرتضوی؛ بدری شاه طالبی؛ فریبا کریمی


شناسایی، تعیین و رتبه بندی عوامل اثرگذار بر بالندگی رهبری معنوی در دانشجویان

دوره 15، شماره 2، فروردین 1399، صفحه 1-25

حسن لطفی؛ پریوش جعفری؛ حمیدرضا آراسته


تأثیر هوش فرهنگی بر سرمایه اجتماعی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور مرکز رامسر)

دوره 10، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 73-87

افشین موسوی چلک؛ الهام السادات حسینی؛ علیرضا پوربخشیان


رابطه سبکهای تفکر و سازگاری آموزشی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

دوره 8، شماره 1، اسفند 1391، صفحه 30-19

حیدرعلی زارعی؛ مالک میرهاشمی؛ حسن پاشا شریفی