کلیدواژه‌ها = دانشگاه تهران
تعداد مقالات: 3
1. شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه تهران: تحلیلی بر شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب

دوره 11، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 77-98

جواد پورکریمی؛ مهدی عزیزی؛ محمد فرزانه؛ الهام کردی


2. بررسی نقش واسطه‌ای یادگیری سازمانی در ارتباط میان هوش سازمانی با چابکی سازمانی

دوره 11، شماره 1، زمستان 1394، صفحه 126-111

مهدی عزیزی؛ حمید صادقی؛ رضا کرمی


3. نقش یادگیری خودراهبر بر سرمایه‌های انسانی مراکز آموزش عالی (مورد: دانشگاه تهران)

دوره 10، شماره 2، بهار 1394، صفحه 59-72

ابراهیم مزاری؛ کاظم فتح تبار فیروز جایی؛ مهدی قنبر نیا؛ سودابه باده بان