کلیدواژه‌ها = هوش فرهنگی
تاثیر مدیریت اسلامی بر ابعاد عملکرد مدیریت کتابخانه‌های عمومی مراکز استان‌ها

دوره 13، شماره 3، شهریور 1397، صفحه 25-44

فهیمه باب الحوائجی؛ سالومه طهماسبی؛ نجلا حریری


تأثیر هوش فرهنگی بر سرمایه اجتماعی دانشجویان (مطالعه موردی: دانشگاه پیام نور مرکز رامسر)

دوره 10، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 73-87

افشین موسوی چلک؛ الهام السادات حسینی؛ علیرضا پوربخشیان