کلیدواژه‌ها = اعتماد سازمانی
بررسی رابطه‌ بین اعتماد سازمانی با خلاقیت سازمانی در دانشگاه بوعلی سینا همدان

دوره 9، شماره 4، آذر 1393، صفحه 86-95

فخرالسادات نصیری ولیک بنی؛ پروانه سلطان آبادی؛ اکرم خدایاری