کلیدواژه‌ها = مدیریت
شناسایی مؤلفه‌های توانمندسازی روان‌شناختی مدیران مدارس آموزش‌وپرورش شهرستان مشهد

دوره 17، شماره 4، مهر 1401، صفحه 46-59

حسین فضایلی گاه؛ علی معقول؛ احمد اکبری؛ حمید رضایی فر


بررسی تأثیر اقدامات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا)

دوره 15، شماره 2، فروردین 1399، صفحه 21-35

معصومعلی سلیمیان؛ فرحناز عزیزی؛ نازنین بشرویه؛ پرویز زاهدکار


طراحی و ارزیابی مدل شایستگی رهبری مدیران دانشگاه های آزاد اسلامی- رویکرد ترکیبی

دوره 15، شماره 2، فروردین 1399، صفحه 134-155

سیده فاطمه حبیبی؛ مژگان امیریان زاده؛ عبادالله احمدی؛ رضا زارعی


شناسایی مؤلفه‌های کژ کارکردی مدیران آموزشی از نظر کارکنان

دوره 14، شماره 4، آذر 1398، صفحه 39-25

فرانک موسوی؛ فیض اله ناصری؛ علی مرادی؛ محمد رحمتی؛ محمد نظری؛ فریده خزاعی


هوش چندگانه، مدیریت و رهبری در آموزش عالی کشور و ارائه مدل مناسب

دوره 9، شماره 4، آذر 1393، صفحه 53-70

هادی رزقی شیرسوار؛ شراره هاشم نیا