کلیدواژه‌ها = عملکرد سازمانی
طراحی و تبیین الگوی عوامل مؤثر بر خودشیفتگی مدیران با تأکید بر حالت نظارتی(مطالعه موردی مدیران دانشگاه پیام نور)

دوره 16، شماره 3، شهریور 1400، صفحه 153-170

آناهیتا فهیم طالبی؛ دکتر سید رسول آقاداوودجلفایی؛ علیرضا شیروانی جوزدانی؛ مریم قربانی