کلیدواژه‌ها = مدیران
شناسایی مؤلفه‌های توانمندسازی روان‌شناختی مدیران مدارس آموزش‌وپرورش شهرستان مشهد

دوره 17، شماره 4، مهر 1401، صفحه 46-59

حسین فضایلی گاه؛ علی معقول؛ احمد اکبری؛ حمید رضایی فر


ویژگی های سبک های رهبری مدیران مدارس

دوره 17، شماره 1، دی 1400، صفحه 18-29

علیرضا شعبانی؛ جواد سلیمانپور؛ علی خلخالی


بررسی ماهیت تجربه زیسته مدیران در آموزش و پرورش ایران

دوره 17، شماره 1، دی 1400، صفحه 30-49

زهرا اتحاد؛ جواد سلیمان پور؛ علی خلخالی


طراحی و تبیین الگوی عوامل مؤثر بر خودشیفتگی مدیران با تأکید بر حالت نظارتی(مطالعه موردی مدیران دانشگاه پیام نور)

دوره 16، شماره 3، شهریور 1400، صفحه 153-170

آناهیتا فهیم طالبی؛ دکتر سید رسول آقاداوودجلفایی؛ علیرضا شیروانی جوزدانی؛ مریم قربانی


بررسی تأثیر میزان استرس شغلی بر رضایت شغلی مدیران مدارس

دوره 6، شماره 4، آبان 1390، صفحه 48-33

هما غفوریان؛ ایرج قاسمی؛ محمد ابراهیمی


تعهد سازمانی مدیران و مؤلفه‎های آن در دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 4، شماره 1، آذر 1387، صفحه 28-11

فتاح ناظم؛ محمد‎جواد قائد‎محمدی