کلیدواژه‌ها = پیشرفت تحصیلی
سبک های تفکر ، هیجان طلبی و پیشرفت تحصیلی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 34-23

حسن احدی؛ فاطمه خوئینی


نقش ساختار هدف های ادراک شده کلاس، راهبردهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری شناختی در پیش بینی پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی

دوره 7، شماره 3، شهریور 1391، صفحه 111-97

جمال عاشوری؛ زهرا عرب سالاری؛ محمد عاشوری؛ حسن رستمان؛ سیده سمیه جلیل آبکنار


ارتباط راهبرد های یادگیری و سبک های حل مسأله با پیشرفت تحصیلی

دوره 6، شماره 3، مرداد 1390، صفحه 128-110

حیدرعلی زارعی؛ احمد مرندی