نویسنده = مژگان امیریان زاده
طراحی و ارزیابی مدل شایستگی رهبری مدیران دانشگاه های آزاد اسلامی- رویکرد ترکیبی

دوره 15، شماره 2، فروردین 1399، صفحه 134-155

سیده فاطمه حبیبی؛ مژگان امیریان زاده؛ عبادالله احمدی؛ رضا زارعی