نویسنده = ناصر ناستی زایی
تعداد مقالات: 2
1. رابطه اعتیاد به کار با تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی دبیران

دوره 10، شماره 2، بهار 1394، صفحه 89-102

ناصر ناستی زایی؛ حسین جناآبادی؛ فاطمه رخشانی مهر


2. پیش بینی عملکرد شغلی معلمان براساس مدل کیفیت زندگی کاری والتون

دوره 10، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 63-78

شریفه عرب فیض آبادی؛ صمد کریم زاده؛ حسن شهرکی پور؛ ناصر ناستی زایی