نویسنده = فتاح ناظم
بررسی عملکرد کارکنان مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 8، شماره 3، شهریور 1392، صفحه 52-42

فتاح ناظم؛ محمد جواد قائد محمدی؛ فریده دوکانه ای فرد


تعهد سازمانی مدیران و مؤلفه‎های آن در دانشگاه آزاد اسلامی

دوره 4، شماره 1، آذر 1387، صفحه 28-11

فتاح ناظم؛ محمد‎جواد قائد‎محمدی