نویسنده = فرانک موسوی
تعداد مقالات: 4
3. شناسایی مؤلفه‌های کژ کارکردی مدیران آموزشی از نظر کارکنان

دوره 14، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 39-25

فرانک موسوی؛ فیض اله ناصری؛ علی مرادی؛ محمد رحمتی؛ محمد نظری؛ فریده خزاعی


4. شناسایی و تبیین ابعاد و مؤلفه های فرهنگ سازمانی اعضاء هیأت علمی دانشگاه

دوره 13، شماره 4، پاییز 1397، صفحه 43-55

فرانک موسوی؛ ندا خداداده؛ عباس محمد پور؛ سعیده بهرامیان؛ محسن مرادی