نویسنده = کامران محمدخانی
ارائه مدلی برای ارتقای کیفیت زندگی اعضای هیات علمی شاهد و ایثارگردانشگاه آزاد اسلامی

دوره 15، شماره 4، آذر 1399، صفحه 60-82

مریم رضایی؛ کامران محمدخانی؛ پریوش جعفری؛ نادرقلی قورچیان


مقایسه وضعیت موجود و مطلوب ابعاد و مولفه های بهسازی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی ، مورد منطقه 8

دوره 12، شماره 3، شهریور 1396، صفحه 81-63

جواد مقدسی؛ کامران محمدخانی؛ امیرحسین محمدداودی


نقش نظام آموزش عالی در پیشبرددیپلماسی علم و فناوری (مورد: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)

دوره 12، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 37-54

حمیدرضا آراسته؛ کامران محمدخانی؛ طلیعه مقیمی